Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča

História gréckokatolíkov v Levoči

"Podla kanonickej vizitácie z roku 1700 bolo v Levoči 309 rímskokatolíkov, 101 gréckokatolíkov a 3500 protestantov." (Michal Suchý, Dejiny Levoče 1, Východoslovenské vydavateľstvo, N.P. Košice r. 1974 str. 273 )

Na oficiálnej stránke mesta Levoče je správa z dejín Mariánskej hory: "R. 1847 dal rímskokatolícky farár Jozef Dulovič postaviť drevenú kaplnku pre veriacich východného obradu - gréckokatolíkov." (www.levoca.sk/sk/put.htm)

Pravdepodobnejšie je, že gréckokatolíci s jeho súhlasom si postavili kaplnku sami, a zasvätili ju sviatku Panny Márie s názvom: Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky, ktorý je od roku 860 ustanovený na pamiatku ochrany Presvätej Bohorodičky.

"Oddávna prichádzali na Mariánsku horu i púte katolíkov východného obradu. Posviacka gréckokatolíckej kaplnky sa uskutočnila 2. júla 1858 za hojného počtu veriacich obidvoch obradov." (Príloha časopisu Svetlo, r.1994, str.3)

V histórii mesta majú svoje zastúpenie aj gréckokatolíci, hoci nie vo veľkej miere. "Zato stále stúpal počet gréckokatolíkov zo 138 v roku 1869 na 745 v roku 1910." (Ivan Chalupecký, Dejiny Levoče 2, Východoslovenské vydavateľstvo, N.P. Košice r. 1975 str. 74 )

r. 1869 - 138 gréckokatolíkov
r. 1880 - 155 gréckokatolíkov
r. 1890 - 168 gréckokatolíkov
r. 1900 - 293 gréckokatolíkov
r. 1910 - 745 gréckokatolíkov
   (Ivan Chalupecký, Dejiny Levoče 2, Východoslovenské vydavateľstvo, N.P. Košice r. 1975 str. 74 )

Zaujímavá je aj správa, ktorú by bolo treba lepšie historicky overiť lebo má v sebe veľa nedopovedaného a to, že: "O stavbu kostola sa pokúšali a gréckokatolíci, a to neďaleko železničnej stanice. V roku 1901 dostali pozemok, ale stavbu nerealizovali." (Ivan Chalupecký, Dejiny Levoče 2, Východoslovenské vydavateľstvo, N.P. Košice r. 1975 str. 181 )

Tu by sme mohli hľadať aj začiatky založenia farnosti v Levoči: "Biskup Dr. Ján Vályi (1883-1911) Zakladal mestské farnosti, napríklad v Bardejove, Sabinove, Levoči a inde." (G. Székely - A. Mesároš, Gréckokatolíci na Slovensku, Slovo a.s. Košice 1997)

Zaujímavý prudký pokles. "Náboženské rozvrstvenie obyvateľstva v roku 1938 tabuľka č.6 a v nej je udávaný počet gréckokatolíkov 343 v Levoči."    (Ivan Chalupecký, Dejiny Levoče 2, Východoslovenské vydavateľstvo, N.P. Košice r. 1975 str. 231 )

Matrika pokrstených začína 1. januárom 1928 v zastúpení rim. kat. kooperátorora Andreasa Rovalskeho. Až 15.6.1931 je záznam o overení dekanom Petrenkom s pečiatkou (Dekanat okruga Levočskago eparchii Priaševskoj). Rokom 1940 už sú zápisy sporadické.

Dňa 24.11.1939 získavame svoj vlastný bohoslužobný priestor a to kúpou domu na Košickej ulici č. 24. Tu je naša kaplnka, cerkev zasvätená Presvätej Bohorodičke. "Lepša chudobna chatka jak čudža palatka" týmito slovami povzbudzoval o.biskup P. Gojdič svojich veriacich. Takto majú miesto kde môžu praktizovať svoj obrad a nikto ich neodsúva stranou. "Kúpnopredajná zmluva medzi vd. Margitou Ábranyiovou a Grécko Katolíckou obcou v Levoči, ktorú zastupuje grécko-katolícky biskup prešovský p. Pavel Gojdič."

Dom na faru sa získava neskôr a to: "Darovacia zmluva uzatvorená medzi Bisk. úradom v Sp. Podhradí- Kapitule, v zastúpení ordinárom Dr. Jozefom Ligošom a Gr. kat. Ordinariátom v Prešove v zastúpení ordinárom Osv.p. Jánom Hirkom, dňa 25.7.1973 - Biskupský úrad v Sp. Podhradí - Kapitula ako vlastník daruje poschodový dom s dvorom a záhradou v Levoči Nová ul. č.59 Gr. kat. Ordinariátu v Prešove pre Gr. kat. farnosť v Levoči. - darovanie do vlastníctva bezplatne."

Chrám na Košickej ulici je vzatý Pravoslávnou cirkvou a dostávajú aj takéto zlegalizovanie na cudzí majetok: "Zápisnica napísaná dňa 10.4.1972 gr.kat. kaplnka v Levoči na Košickej ulici číslo 24. Na základe rozhodnutia Miniserstva kultúry SSR č. MK 259/1972 sekr. zo dňa 27.marca 1972, proti ktorému niet odvolania. Dosiaľ používaná gr. kat kaplnka v Levoči sa má odovzdať do používania pravoslávnej cirkvi za predpokladu, že gr. kat. veriaci v Levoči sa budú nábožensky vyžívať v rím. kat. kostole" V ten deň 10.4.1972 bola podpísaná dohoda medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi o spoločnom užívaní ich chrámu. Z tohto spolunažívania vznikajú rozpory, ktoré najlepšie vedia opísať naši veriaci, ktorí to zažili a zneje to až neuveriteľne, ale je to tak. Jedným z dôkazov je aj list z 1. júna 1972 "Ťažkosti pri spolunažívaní s rímskokatolíkmi v Levoči."

Dom v ktorom bol farský úrad na ul. Kpt. Nálepku č. 59, pre jeho vežmi zlý stav je potrebné predať a tak o. František Čitbaj dňa 29.1.1982 podáva žiadosť a 30. marca 1982 je dom odpredaný a suma z jeho predaja sa vyplatila Biskupskému úradu v Spišskom Podhradí. 6. mája 1982 o. František Čitbaj žiada o povolenie zakúpiť dom na Vetrovej č.2. Kúpa tohto domu sa uskutoční 3. novembra 1982 už za pôsobenia o. Petra Krenického. Tu je teda miesto Gréckokatolíckeho farského úradu.

Za pôsobenia o. Jaroslava Štefanka žiadajú späť vrátenie chrámu na Košickej ulici č.24 od pravoslávnych a 30.4.1991 sa môžu gréckokatolícky veriaci znovu vrátiť do svojich priestorov a mať svoj vlastný chrám.

Pri nástupe nového správcu farnosti o. Slavomíra Molnára v susedstve farskej budovy vzniká krčma Gazdovský dvor. Veriaci sú proti, píšu petíciu. Mestský úrad to nevyriešil. Začínajú problémy s hlukom až do neskorých nočných hodín. Porušovanie nočného kľudu zo strany rôznych návštevníkov spomínaného zariadenia. Kopanie do dverí, hádzanie fliaš do steny, pohárov, rozbitie okna, vyhrážky kňazovi a jeho rodine. Z druhej strany o dom nižšie v Pitzerii vzniká bar s celonočnou prevádzkou. Akákoľvek sťažnosť neprináša svoj účinok. Je potrebné nájsť iný dom a presťahovať sa. Na ústny návrh právnika Biskupského úradu. Našiel sa dom a Biskupský úrad poskytol pôžičku na jeho zakúpenie, s tým, že sa dom na Vetrovej ulici predá a peniaze sa vrátia. 8.2.2001 je zakúpený dom na Potočnej ulici č.6 a presťahovaný farský úrad. Počas tohto obdobia sa zároveň hžadá aj pozemok, na ktorom by sa postavil chrám. Po mnohých jednaniach nakoniec dňa 13. júna 2001 je podpísaná kúpna zmluva a pozemok zakúpený v lokalite sídliska Sever, ktoré je spojené so sídliskom Západ, kde je prevažná časť gréckokatolíkov.    Kňazi ktorí pôsobili v Levoči:

1940 - 1950 o. Demeter Petrenko
1952 - 1958 o. Ladislav Kerecman
1968 - 1978 o. Eliáš Balaž
1978 - 1981 o. Mikuláš Sigeti
1981 - 1982 o. František Čitbaj
1982 - 1983 o. Peter Krenický CSsR
1983 - 1989 o. František Puci
1989 - 1997 o. Mgr. Jaroslav Štefanko
1997 - 1999 o. Mgr. Ján Krehlík
1999 - júl 2006 o. PaedDr. ThLic. Slavomír Molnár
júl 2006 - o. Mgr. Rastislav Višňovský


Ste 32577. návštevník:-)Posledná aktualizácia:
6.6.2006


Meniny má Hugo

Používajte Firefox!
Gajim: a GTK+ Jabber client
www.abclinuxu.cz
x